Cudzoziemcy

Pomoc integracyjna

Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

lub

– przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach*

Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji. Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej jest opuszczenie Ośrodka dla Cudzoziemców.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny (wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania) i opracowaniu indywidualnego programu integracji.

Pomoc obejmuje:

  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które z racji wieku lub niepełnosprawności, nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w innej formie.

  • specjalistyczne poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Można w szczególności wyróżnić poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne. Porad winny udzielać osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem i specjalizujące się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

Wysokość świadczeń pieniężnych:

1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

– do 1335,00 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do  934,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do  801,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do  667,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:

– do 1.201,50 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do 841,05 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do  720,90 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do  606,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 606 zł na osobę/miesięcznie.

Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.

* Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.