Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Usługi tłumacza języka migowego finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
Kompletne wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

 

Do wniosku o dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika należy dołączyć:

– kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…), kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

– aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę (zał. Nr 1) wystawione czytelnie, w języku polskim; nie dotyczy wnioskodawców ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, którzy w orzeczeniu posiadają symbol 03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-O lub symboli równoważnych, stosowanych we wcześniejszych orzeczeniach;

– dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) – dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę;

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego do wniosku należy dołączyć:

– kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…), kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.;

– certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

 

Dokumenty do pobrania w zakładce Druki do pobrania.