Informacja o projekcie „Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie (WAW)”

Celem głównym projektu będzie zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy 285 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 21 miesięcy realizacji projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez poniższe zadania:

 Zadanie 1: Praca socjalna

Zadanie 2: Wzmocnienie kompetencjispołecznych uczestników projektu

Zadanie 3: Wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników projektu

Zadanie 4: Realizacja usług o charakterze edukacyjnym.

Zadanie 5: Realizacja usług o charakterze zdrowotnym

Zadanie 6: Wypłata zasiłków na rzecz uczestników projektu.

Projekt obejmie 3 grupy docelowe:

– wychowankowie pieczy zastępczej;

– cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową;

– osoby z niepełnosprawnością (intelektualną, w stopniu znacznym lub sprzężone).

Kwota dofinansowania projektu z UE: 3 163 980,60 PLN.

Planowany okres realizacji projektu to 1 stycznia 2017 – 30 września 2018 roku.