logotyp GUS
Komunikat

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikowane w:
M.P.2017.180

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  11 maja 2017 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm. 1) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4353,55 zł.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE  od VI  2017r.

 

LIMIT DOCHODÓW

 

Z RODZINĄ 50% – 2 176.77 zł.

OSOBA SAMOTNA 65% – 2  829,80zł.

 

KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH

od czerwca 2017 r.

 

ZNACZNY  30 %- 1 306,00 zł.

( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY 27%- 1 175,00 zł.

LEKKI -25%- 1088 zł.

OPIEKUN, ZPCH-20 %- 871zł.