Komunikat

Nabór wniosków na mieszkanie chronione dla cudzoziemców

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na mocy uchwały XV/279/2011 Rady miasta st. Warszawy z dnia 12 maja 2011 zostało wyposażone w majątek trwały w formie lokalu mieszkalnego przy ul. Grażyny 19/16 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla cudzoziemców.

W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163.) przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w  mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy.

W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 16 sierpnia 2017r.  będzie trwał nabór wniosków o przyznanie od 1 września 2017 r. pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Grażyny 19/16 w Warszawie.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się z okresem realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

1.długotrwała lub ciężka choroba oraz inna niezależna od Mieszkańca sytuacja życiowa uniemożliwiająca zapewnienie sobie przez cudzoziemców warunków mieszkaniowych okres -jednak nie dłużej niż na 3 miesiące,

2.umieszczenie na liście osób oczekujących do pomocy mieszkaniowej z zasobów lokalowych m. st. Warszawy –jednak nie dłużej
niż 6miesięcy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.1 i pkt.2- pobyt w mieszkaniu chronionym nie musi się pokrywać w czasie
z okresem realizacji indywidualnego programu integracji.

Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.

Mieszkanie składa się z 2 pokoi (ok 20 m kw i 8 m kw), kuchni, łazienki i korytarza (łącznie 49 m kw.)

Mogą w nim zamieszkiwać  osoby samodzielnie gospodarujące (wskazane aby były z tego samego kręgu kulturowego), które wyrażą deklarację wspólnego zamieszkania w  mieszkaniu lub rodzina/rodziny – o łącznej liczbie osób nie mniej niż 2 a nie więcej niż 5 osób.

 

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać od pracownika socjalnego WCPR ul. Lipińska 2 pok. 106 i 119. Pracownicy udzielą również szczegółowych informacji nt. zasad dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r., poz. 305) decyzja o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione (tu WCPR) a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.

 

POBIERZ:

Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – w wersji DOC

Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – w wersji PDF