Komunikat

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na mocy Zarządzenia Nr 6710/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014r. zostało wyposażone w majątek trwały w formie lokalu mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 38 m. 44 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla cudzoziemców.

W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w  mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy.

 

W związku z powyższym od dnia 17 października 2018r. do dnia 22 października 2018 r.  trwa nabór wniosków o przyznanie od 1 listopada 2018 r. pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Czerniakowskiej 38 m. 44 w Warszawie. PDF / DOC)

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się będzie w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

1.długotrwała lub ciężka choroba oraz inna niezależna od Mieszkańca sytuacja życiowa uniemożliwiająca zapewnienie sobie przez cudzoziemców warunków mieszkaniowych okres -jednak nie dłużej niż na 3 miesiące,

2.umieszczenie na liście osób oczekujących do pomocy mieszkaniowej z zasobów lokalowych m. st. Warszawy –jednak nie dłużej niż 6miesięcy.

 

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.1 i pkt.2- pobyt w mieszkaniu chronionym nie musi się pokrywać w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji.

Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.

Mieszkanie składa się z 2 pokoi z kuchnią, łazienki i korytarza (łącznie 37,40 m kw.)Mogą w nim zamieszkiwać  osoby samodzielnie gospodarujące (wskazane aby były z tego samego kręgu kulturowego), które wyrażą deklarację wspólnego zamieszkania w  mieszkaniu lub rodzina/rodziny – o łącznej liczbie osób nie mniej niż 2 a nie więcej niż 5 osób.

 

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać od pracownika socjalnego WCPR ul. Lipińska 2 pok. 120, którzy udzielą również szczegółowych informacji nt. zasad dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r., poz. 305) decyzja o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione (tu WCPR) a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.