Orzekanie o niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, zawierająca między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

– wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
– oryginał – do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
– jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, zdjęcie nie jest wymagane.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji.