Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Dobra opieka – lepszy start”

Informacje o projekcie „Dobra opieka – lepszy start”

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021

Cel główny projektu: objęcie wysokiej jakości pieczą zastępczą 465 dzieci i młodzieży kierowanych do i przebywających w rodzinach zastępczych poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych.

 

Cele szczegółowe:

  1. Utworzenie 15 nowych niezawodowych rodzin zastępczych i 150 kompetentnych rodzin zastępczych spokrewnionych
  2. Zwiększenie kompetencji wychowawczych 300 funkcjonujących rodzin zastępczych

– spokrewnionych

– niezawodowych

– zawodowych

Planowane działania:

Szkolenia

Coach szkoleniowy

Wsparcie pedagoga w środowisku rodzinnym w domu

Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych – grupowa

Psychoedukacja i konsultacje psychologiczne