Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Wsparcie Koordynatora RPZ

Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/pracownika socjalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Kontakt z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownikiem socjalnym zatrudnionym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.

W uzasadnionych przypadkach, określonych przepisami prawa zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje pracownik socjalny organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wspieranie rodzin zastępczych

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z rodziną zastępczą. Na podstawie dokonanej przez siebie we współpracy z rodziną zastępczą diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.

Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na każde sześć miesięcy pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci poniżej 3 roku życie – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), które następnie są podsumowywane i tworzony jest plan na kolejne półrocze.

Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletności. Koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia, a następnie we współpracy z nim opracować indywidualny program usamodzielnienia, który jest realizowany przez wychowanka do ukończenia przez niego 25 lat.

Koordynator pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, także tym pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej za jej zgodą. Wspiera go w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.

Częstotliwość i intensywność kontaktu koordynatora z wychowankiem jest zawsze ustalana indywidualnie według potrzeb, jednak odbywają się one nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Spotkania mają miejsce przede wszystkim w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej.