Zadania

Dochodzenie należności od osób zobowiązanych

Podstawa prawna:

art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r., poz. 1015).

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się wszczynaniem postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia zostaną przekazane do REJESTRU DŁUŻNIKÓW ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2014r. poz. 1015 z późń. zm.).