Organizacja pieczy zastępczej

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

  • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego działania.
Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawuje wojewoda, który może przeprowadzać kontrolę w nadzorowanych placówkach.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzona jest jako placówka typu:

  • socjalizacyjnego,
  • interwencyjnego,
  • specjalistyczno-terapeutycznego,
  • rodzinnego.

Typ placówki określa jej regulamin. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania ww. placówek oprócz typu rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki. W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, chyba że zapewni się odrębność lokali. Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek jeśli podmiot występujący o zezwolenie spełni wymienione w ustawie warunki.
W strukturze Działu ds. Pieczy Zastępczej WCPR funkcjonuje Zespół zajmujący się interwencyjnym przewozem dzieci do różnych form pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: