Wspieranie usamodzielnianych wychowanków

Formy pomocy

Informacje dotyczące form pomocy dla usamodzielnienia wychowanków

Wychowanek opuszczający rodzinę zastępcze, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, który przystąpił do procesu usamodzielnienia realizuje indywidualny program usamodzielnienia.

Usamodzielniany wychowanek ma prawo do uzyskania pomocy finansowej oraz wsparcia pracowników placówek oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pomoc finansowa, którą ma prawo otrzymać wychowanek to pomoc na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie. Ponadto osoba usamodzielniana może skorzystać z pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy na zagospodarowanie, która może być przyznana w formie rzeczowej.

Biorąc pod uwagę, ze obecnie w systemie pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej funkcjonują trzy grupy usamodzielnianych wychowanków szczegółowe informacje na temat form pomocy, warunków przyznania każdej z nich opisane są w menu pionowym w zakładce Usamodzielniani wychowankowie.