Wspieranie usamodzielnianych wychowanków

Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące usamodzielnienia wychowanków

Wychowanek opuszczający rodzinę zastępcze, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy ma prawo przystąpienia do procesu usamodzielnienia.

W celu przystąpienia do procesu usamodzielnienia konieczne jest wskazanie opiekuna samodzielnienia oraz podpisanie indywidualnego programu usamodzielnienia.

Opiekun usamodzielnienia – osoba wspierająca osobę usamodzielnianą w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów zawartych w programie usamodzielnienia.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy m.in. zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej, opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności jego modyfikowanie, współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą, opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Osobę usamodzielnianą oprócz opiekuna usamodzielnienia wspiera również pracownik socjalny placówki opiekuńczo-wychowawczej, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub w przypadku osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Obecnie w związku ze zmianami przepisów funkcjonują trzy grupy osób usamodzielnianych:

 I. usamodzielniani opuszczający pieczę zastępczą przed 01.01.2012r.

-Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm. w brzmieniu przed 01.01.2012r.)
-Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r., Nr 6 poz. 45 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

II. usamodzielniani opuszczający pieczę zastępczą po 01.01.2012r.

-Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)

 

III. usamodzielniani opuszczający placówki wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

-Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U., poz. 954)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

Dokładny opis każdej z grup znajduje się w menu pionowym w zakładce Usamodzielniani wychowankowie.