Zespół interwencyjnego przewozu dzieci

Informacje ogólne

Zasady przewozu i przekazania dzieci zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur przewozu i przekazania dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej w związku
z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka.

Zadania te są realizowane przez Zespół interwencyjnego przewozu dzieci działający
w strukturze Działu ds. Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
W skład Zespołu przewożącego dzieci wchodzi 5 osób. W interwencyjnym przewozie dzieci uczestniczą co najmniej 2 osoby. Członkowie Zespołu są wyposażeni
w oznakowaną odzież służbową (logo WCPR) i poruszają się samochodem marki CHEVROLET ORLANDO.

 

Zasady zgłaszania konieczności interwencyjnego przewozu dziecka do jednej z form pieczy zastępczej

Potrzeba interwencyjnego przewozu dziecka przyjmowana jest w dni robocze:

 • w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie lub faksem (22 599 71 96),
 • w godzinach 16.00 – 19.00 telefonicznie (785 205 205)..

 

Przedstawiciel instytucji lub służby przeprowadzającej interwencję zgłaszając konieczność umieszczenia dziecka i przewiezienia go do jednej z form pieczy zastępczej podaje informacje dotyczące dziecka/dzieci oraz okoliczności odbioru (imiona i nazwiska, wiek, pokrewieństwo, adres ze wskazówkami dotyczącymi dojazdu na miejsce, planowany termin odbioru dziecka, wezwanie na miejsce innych służb, krótka charakterystyka środowiska z uwzględnieniem zagrożeń itp.).

 

W przypadku dziecka do lat 4 osoba przeprowadzająca interwencję przed zgłoszeniem do WCPR wzywa na miejsce interwencji karetkę pogotowia z lekarzem, który ocenia czy dziecko może być umieszczone w pieczy zastępczej i potwierdza to stosownym zaświadczeniem.

Sytuacje, w których uczestniczy Zespół interwencyjnego przewozu dzieci:

 • Odebranie ze szpitala dziecka (np. pozostawionego po urodzeniu);
 • Interwencja przeprowadzana przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w trybie art. 12a ustawy z dnia 19 lipca 2005r.
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka;
 • Interwencja przeprowadzana przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej WCPR w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka;
 • Zgłoszenie pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz domów samotnej matki w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka;
 • Na wniosek kuratora sądowego:

– WCPR na prośbę Sądu/kuratora wskazuje przedstawiciela Centrum, który jest upoważniony do przejęcia opieki nad dzieckiem,

– WCPR uzgadnia z kuratorem termin (data i godzina) przewiezienia dziecka przez Zespół,

– kurator wzywa na miejsce interwencji Policję, a w przypadku dziecka do lat 4 także karetkę pogotowia z lekarzem, który ocenia stan zdrowia małoletniego.

 

Tryb działania Zespołu po podjęciu decyzji o konieczności przewiezienia dzieci:

 • Zespół wyjeżdża do wyznaczonego miejsca odbioru dziecka z kompletem druków firmowych wymienionych w Zarządzeniu
 • Osoba upoważniona do odbioru dziecka przejmuje nad nim opiekę poza miejscem, w którym przeprowadzana była interwencja po potwierdzeniu przez osobę przeprowadzającą interwencję, że stan zdrowia dziecka do lat 4 stwierdzony przez lekarza pozwala na przewiezienie dziecka do jednej z form pieczy zastępczej
 • Zespół potwierdza osobie przeprowadzającej interwencję drukiem firmowym przejęcie dziecka pod opiekę w celu przewiezienia go do wskazanej formy pieczy,
 • Zespół wypełnia Kartę Przewozu Dziecka, wpisując dane osoby przeprowadzającej interwencję i godzinę przejęcia dziecka. Jeśli to możliwe Zespół informuje dotychczasowych opiekunów, gdzie będzie umieszczone dziecko,
 • Osoba przyjmująca dziecko potwierdza wykonanie czynności przez Zespół podpisem na druku firmowym podając godzinę odbioru dziecka
 • Osoba przeprowadzająca interwencję lub członek rodziny mogą uczestniczyć w przewiezieniu dziecka po wyrażeniu zgody przez Zespół.