Cudzoziemcy

Warunki pomocy

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla cudzoziemca jest:

  • legitymowanie się nadanym w Polsce przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • złożenie wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce ww. formę ochrony;
  • umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;
  • podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.