Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka

Spokrewnione RZ

Szkolenia dla kandydatów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej lub osób pełniących funkcję, które szkolenia nie przeszły, w szczególności tych, w sprawie których sąd zwrócił się do WCPR z prośbą o wydanie opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o kandydacie, której wystawienie nie jest bez jego odbycia możliwe.
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej są prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci, aby uczestniczyć w szkoleniu składają wniosek o przyjęcie na szkolenie.

Ponadto w terminie 14 dni od złożenia wniosku przekazują do WCPR następujące dokumenty (druki są dostępne w WCPR):

  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
  • zastępczej,
  • oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • oświadczenie, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

Jeden cykl szkoleniowy obejmuje spotkanie w miejscu zamieszkania kandydatów, a także cztery spotkania trwające 3 godziny.

Odbywają się one raz w tygodniu w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2 w godzinach popołudniowych. Podczas każdego z nich poruszana jest tematyka dotycząca pieczy zastępczej m.in. sprawy organizacyjne, prawa i obowiązki rodzin zastępczych, relacje w rodzinie, problemy, z którymi rodziny zastępcze mogą się zetknąć w codziennym życiu.

Kandydat, który ukończył szkolenie otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia, natomiast na wniosek sądu organizator rodzinnej pieczy zastępczej wysyła do sądu opinię o kandydacie zawierającą ogólne informacje o funkcjonowaniu kandydata, a także ocenę predyspozycji do zapewnienia dziecku opieki.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie indywidualnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.