Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka

Zawodowe RZ i RDD

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest prowadzone na zlecenie m.st. Warszawy przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie. Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji zgodnie z informacją uzyskaną w Ośrodku PORT podczas pierwszego spotkania informacyjnego odbywającego się przed zakwalifikowaniem kandydatów na szkolenie.

Pierwszym etapem jest ukończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.
Jeden cykl szkoleniowy obejmuje dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów, diagnozę psychologiczną kandydatów oraz 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny w siedzibie Ośrodka PORT. Ponadto część szkoleniową uzupełniają 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Tematyka szkolenia obejmuje umiejętności opiekuńcze, umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień, umiejętności wzmacniania więzi z rodziną dziecka, umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków, umiejętności pracy zespołowej ukierunkowanej na dobro dziecka.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne. Na wniosek sądu WCPR we współpracy z Ośrodkiem PORT przygotowuje i przesyła do sądu opinię.

Drugim etapem jest odbycie szkolenia i kwalifikacji do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy i doskonalenie umiejętności kandydatów chcących zawodowo zająć się opieką nad dziećmi. Uwzględnia specyfikę pracy z grupą dzieci ze specyficznymi potrzebami, specyfikę funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, obejmuje zagadnienia m.in. dotyczące wiedzy z zakresu diagnostyki, w tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń, przygotowania dziecka do krótkiego pobytu w pieczy przy jednoczesnym poznaniu metod i sposobów pomagających dziecku adaptacji do nowej sytuacji.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne. Na wniosek sądu WCPR we współpracy z Ośrodkiem PORT przygotowuje i przesyła do sądu opinię.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.