Orzekanie o niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach.

Od 1 sierpnia 2017r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaś podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

– 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność)
– 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Od dnia 1 września 2017 r. zmianie ulega także wzór legitymacji. Na nowym wzorze znajdować się będzie m.in.:

– imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
– jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
– termin ważności legitymacji,
– symbol przyczyny niepełnosprawności,
– stopień niepełnosprawności (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności)

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wzór przód

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wzór przód

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wzór tył

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wzór tył

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony!!! Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 zł. pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru. Opłatę za duplikat legitymacji wnosi się na konto:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2,

Nr konta: 38 1030 1508 0000 0005 5004 5354

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje:

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

  • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;
  • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).