Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowania ze środków PFRON

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.

( dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu )

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5;00-147 w Warszawie.

Godziny Pracy:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

NUMERKI wydawane są:
Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 15:00

Wnioski można również wysyłać pocztą.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
  2. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem); lub kserokopia orzeczenia i oryginał do wglądu przy osobistym składaniu wniosku.
  3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
  4. oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, podpisane przez opiekuna;
  5. kopia legitymacji szkolnej lub aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej;
  6. kopia dowodu osobistego w przypadku podpisu niemożliwego.
  Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może podpisać i złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo) .

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne orzeczenie (jedno z niżej wymienionych orzeczeń) :
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
4. o grupie inwalidzkiej;
Osoba niepełnosprawna może, ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:
1. zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   https://empatia.mpips.gov.pl
4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
5. złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;
6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia,( załącznik przy wniosku) sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się znajduje.

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:
o zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie;
o nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;
o opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
o ukończenie przez opiekuna 18 lat, albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi:
1) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
2) 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
3) 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
4) 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
5) 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

PRZEKAZANIE DOFINANSOWANIA

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania WCPR-SCON o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.
Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów:
• dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;
• wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;
• ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez SCON oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:
1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
3. z dysfunkcją narządu słuchu;
4. z dysfunkcją narządu wzroku;
5. z upośledzeniem umysłowym;
6. z chorobą psychiczną;
7. z epilepsją;
8. ze schorzeniami układu krążenia;
9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, nie wymienionymi w żadnym z powyższych punktów

AKTY PRAWNE

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przyznawane jest zgodnie z :
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z póź. zm).
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z póź. zm ).

Wniosek jest do pobrania w zakładce Druki do pobrania.