Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia, działalności, oraz kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają aktualny wpis w orzeczeniu
o niepełnosprawności, kwalifikujący ich do uczestnictwa w warsztacie. Dzięki uczestnictwu osób nie w pełni sprawnych w terapii prowadzonej przez warsztat, mają one możliwość uczestniczenia
w zajęciach, których celem jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztaty uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu przygotowanie uczestników do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, co jest niezbędne do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Warsztaty prowadzą ponadto do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, tym samym przeciwdziałając ich marginalizacji.

Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być udzielone dofinansowanie działalności, tworzenia i kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku dotyczącego dofinansowania kosztów utworzenia warsztatu należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu.

Projekt utworzenia warsztatu powinien zawierać w szczególności:

a. nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
b. adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat;
c. promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego
na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego;
d. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki;
e. statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
f. zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów;
g. plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
h. zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu;
i. propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
j. preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:
– kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,
– dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu,
– wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,
– uzasadnieniem;
k. preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:
– wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,
– przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów;
l. informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu
m. plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia;
n. regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat;
o. określenie formy opieki medycznej w warsztacie

Jednostka prowadząca warsztat może wystąpić do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu. Wystąpienie przez podmiot prowadzący warsztat z takim wnioskiem nie może jednak nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia akceptacji przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy kosztów utworzenia warsztatu.

Do wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ dołącza się:

– informacje o:
a) liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności,
b) posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
c) warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników;
– preliminarz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu;
– zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników warsztatu w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zawarcia umowy.
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z jednostką prowadzącą warsztat.

Pobierz:
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej do pobrania w zakładce druki do pobrania
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej do pobrania w zakładce druki do pobrania

Warsztaty terapii zajęciowej zlokalizowane w Warszawie

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadziony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” Al. Niepodległości 165,
  02-555 Warszawa, 22- 849 83 53 – zaburzenia psychiczne
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2B,
  02-639 Warszawa, 22- 848 82 60 –  upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI” ul. Równa 10/3,
  03-448 Warszawa, 22-670 21 23 – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9,
  02- 957 Warszawa, 22 – 858 91 72  – zaburzenia psychiczne
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym ul. Konarskiego 60,
  01- 355 Warszawa, 22 835 40 87  – niepełnosprawność fizyczna ze sprzężonymi schorzeniami
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Karolkowa” prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul.Karolkowa 71,
  01-197 Warszawa, 22 – 862 41 06  – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Deotymy” prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41,
  01-441 Warszawa, 22 – 837 92 34  – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „DOM” ul. Wólczyńska 64,
  01-908 Warszawa, 22 – 835 40 87  – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Selenus” Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 15,
  01-903 Warszawa, 22 – 669 79 55  – niepełnosprawność fizyczna ze sprzężonymi schorzeniami
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu ul. Orzycka 20,
  02-695 Warszawa, 22 – 647 08 66  – autyzm
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja” al. Bohaterów Września 7,
  01-780 Warszawa, 22 – 823 58 73  – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” ul. Przedwiośnie 1,
  04-748 Warszawa, 22 – 815 20 50 w. 145  – upośledzenie umysłowe
 • Warsztat Terapii Zajęciowej – Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych „Cepelia” ul. 29 Listopada 10,
  00-465 Warszawa, 22 – 841 07 83  – osoby niewidome i niedowidzące
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul. Św. Wincentego 85,
  03-291 Warszawa, 22 – 614 16 49  – zaburzenia psychiczne
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację „Perpetuum Mobile” ul. Broniewskiego 9
  01-780 Warszawa, 22 – 633 99 19  – upośledzenie umysłowe