Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

( dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu )

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5;00-147 w Warszawie.

Godziny Pracy:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

NUMERKI wydawane są:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 15:00

Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
3. zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
4. kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
6. udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
7. zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
8. kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,
9. kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują
10. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski:

1. niekompletne, jeśli w terminie 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach nie zostaną one usunięte;
2. osób, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu, nie dotrzymały warunków umowy w takim przypadku obowiązuje trzyletni okres karencji

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE ?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:
1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności ,
2. rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych ,
3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna,
4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ( w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo) .

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

AKTY PRAWNE

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przyznawane jest zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. zmianami
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),

Wniosek jest do pobrania w zakładce Druki do pobrania.