Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

( dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu )

UWAGA !!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5; 00-147 w Warszawie.

Godziny Pracy:

Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

NUMERKI wydawane są:
Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 15:00

Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
2. oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
3. kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
5. ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem),
6. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują,
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych

CO TO SĄ BARIERY?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.
Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu, zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

WYSKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON
Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.

AKTY PRAWNE

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przyznawane jest zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź.zm.
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),

Wnioski do pobrania w zakładce Druki do pobrania.