Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

• prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

Wniosek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dostępny jest na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Do wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

1. Aktualny wyciąg z KRS;
2. Statut;
3. Rekomendacje innych instytucji;
4. Zaświadczenie z banku, dotyczące prowadzenia rachunku podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
5. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych na realizację zadania (do każdego zadania)
6. Listę uczestników osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu, zamieszkałych na terenie Warszawy wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności do każdego zadania (z wyjątkiem imprez masowych)
7. Nr REGON
8. Nr NIP
9. Załącznik nr 1 – Zakres merytoryczny zadania
10. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wnioskodawcy
11. Załącznik nr 3 – Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania
12. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy dołączyć:
– informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
13. W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy dołączyć:

– potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
– informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
– informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Przekazanie środków finansowych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie następuje, zgodnie z zapisami umowy, przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto subkonto na rachunku własnym, wydzielone dla środków otrzymywanych z PFRON, lub na konto dostawcy lub wykonawcy usług, wynikające z dokumentów finansowych.

Przelew dokonywany jest po dostarczeniu przez wnioskodawcę wypełnionego Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także faktur lub rachunków uproszczonych, wystawionych na wnioskodawcę, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia, opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą: opłacono ze środków PFRON w wysokości ……… zł, zgodnie z umową nr…………..

W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość zaliczkowego przekazywania
środków w dwóch transzach, według następujących zasad:

1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50 % przyznanego dofinansowania,
2. przekazanie drugiej transzy następuje po rozliczeniu transzy pierwszej,
3. nie rozliczenie albo nie uznanie przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy rozliczenia części kwot przekazanych we wcześniejszych transzach, upoważnia Warszawskie Centrum

Pomocy Rodzinie do przekazania kolejnej transzy w wysokości zmniejszonej o kwotę nierozliczoną.

Dokumenty do pobrania w zakładce Druki do pobrania.