Program wyrównywania różnic między regionami III

 Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2019 roku.

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 • obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar G – powiaty.
 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2019 r.

w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 25%
Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych 45%
Obszar D –  na likwidację barier transportowych 55% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
65% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej
Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych 15%
Obszar G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 25%
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku obszaru G – zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, G proszę składać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Mazowieckiego Oddziału PFRON w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

Podmioty zainteresowane udziałem w programie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami!

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Druki do pobrania