Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

CELE PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać corocznie w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Nabory wniosków odbywać się będą w terminach: od 15 października do 15 listopada (na rok następny) oraz od 15 maja do 15  czerwca (dla zajęć prowadzonych od 1 sierpnia do 31 stycznia).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/