Rodzice dzieci w pieczy zastępczej

Odstąpienie i umorzenie opłaty

I. ODSTĄPIENIE OPŁATY OD RODZICÓW

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o odstąpienie od ustalenia opłaty od rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej:

 1. wniosek o odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej –   wypełniony na właściwym druku  przewidzianym przez WCPR (pobierz: wniosek_odstąpienie),
 2. oświadczenie dla potrzeb wniosku o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wypełnione na właściwym druku  przewidzianym przez WCPR (pobierz: oświadczenie_odstąpienie ),
 3. dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wpisane do wniosku,
 4. dane z dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej, wpisane do wniosku,
 5. decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 6. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),
 7. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 8. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (netto) uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 9. zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania powyżej jednego ha przeliczeniowego,
 10. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki małoletnich dzieci wchodzących w skład rodziny,
 11. zaświadczenie o wysokości stypendium socjalnego przyznanego na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 12. zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz prawie o zasiłku dla bezrobotnych  albo decyzji z urzędu pracy,
 13. zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego udzielonego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zasiłku rodzinnego, świadczenia alimentacyjnego z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego) lub decyzja w tym zakresie,
 14. decyzja lub zaświadczenia o wysokości świadczeń pobieranych z  pomocy społecznej,
 15. dodatek mieszkaniowy – udokumentowanie decyzją lub zaświadczeniem,
 16. inne dochody, w tym jednorazowe (pożyczki, kredyty, wynajem, wygrane, odprawy pracownicze, nagrody, odszkodowania itp.),
 17. inne potwierdzenie wysokości otrzymywanych alimentów (poza funduszem alimentacyjnym),
 18. wypis z CIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 19. zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
 20. oświadczenie o wysokości dochodu netto osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego (z miesiąca poprzedzającego wniosek),
 21. wyrok alimentacyjny wraz potwierdzeniem wpłaty alimentów na rzecz innej osoby za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w celu odliczenia od dochodu,
 22. oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 23. zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 24. inne dokumenty potwierdzające dochód jednorazowy,
 25. dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę,
 26. dokumenty potwierdzające bezdomność,
 27. dokumenty potwierdzające straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych,
 28. inne dokumenty, na życzenie wnioskodawcy.

II. UMORZENIE OPŁATY OD RODZICÓW

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o umorzenie opłaty od rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Dokumenty składa się w przypadku wydania decyzji ustalającej  odpłatność od rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

 1. wniosek o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wypełniony na właściwym druku  przewidzianym przez WCPR (pobierz: wniosek_umorzenie),
 2.  oświadczenie dla potrzeb wniosku o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wypełnione na właściwym druku  przewidzianym przez WCPR (pobierz: oświadczenie_umorzenie),
 3. dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wpisane do wniosku,
 4. dane z dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej, wpisane do wniosku,
 5. decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 6. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),
 7. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 8. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (netto) uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 9. zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania powyżej jednego ha przeliczeniowego,
 10. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki małoletnich dzieci wchodzących w skład rodziny,
 11. zaświadczenie o wysokości stypendium socjalnego przyznanego na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 12. zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz prawie o zasiłku dla bezrobotnych  albo decyzji z urzędu pracy,
 13. zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego udzielonego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zasiłku rodzinnego, świadczenia alimentacyjnego z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego) lub decyzja w tym zakresie,
 14. decyzja lub zaświadczenia o wysokości świadczeń pobieranych z  pomocy społecznej,
 15. dodatek mieszkaniowy – udokumentowanie decyzją lub zaświadczeniem,
 16. inne dochody, w tym jednorazowe (pożyczki, kredyty, wynajem, wygrane, odprawy pracownicze, nagrody, odszkodowania itp.),
 17. inne potwierdzenie wysokości otrzymywanych alimentów (poza funduszem alimentacyjnym),
 18. wypis z CIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 19. zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
 20. oświadczenie o wysokości dochodu netto osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego (z miesiąca poprzedzającego wniosek),
 21. wyrok alimentacyjny wraz potwierdzeniem wpłaty alimentów na rzecz innej osoby za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w celu odliczenia od dochodu,
 22. oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 23. zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 24. inne dokumenty potwierdzające dochód jednorazowy,
 25. dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę,
 26. dokumenty potwierdzające bezdomność,
 27. dokumenty potwierdzające straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych,
 28. inne dokumenty, na życzenie wnioskodawcy.