Zadania

Działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

WCPR – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Działania Centrum zmierzają do ograniczenia społecznych skutków niepełnosprawności głównie poprzez udzielanie ON pomocy finansowej ze środków PFRON. Środki, jakimi dysponuje Centrum na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON przyznawane są według algorytmu przez Prezesa PFRON w Warszawie. Przyznana kwota zostaje dzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Projekty uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy są opiniowane przez Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadanie to jest realizowane przede wszystkim przez:
– dofinansowanie likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
– dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w nich:
•  kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
•  rozwijanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
•  wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
•  rehabilitacja zawodowa.

W roku 2012 Centrum po raz pierwszy zostało realizatorem pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Program był realizowany również w roku 2013 i 2014 i obejmował :

1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
3. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym.
5. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
6. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
7. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej np. dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.
8. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.