Zadania

Obsługa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie  został powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy na mocy Zarządzenia Nr 1009/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.

Do Naszego Zespołu zapraszamy mieszkańców Warszawy , a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ przebywają na tym terenie – dotyczy to osób:
– bezdomnych
– przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
– przebywających w zakładach karnych i poprawczych
– przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
– legitymacje osób niepełnosprawnych
– karty parkingowe