Zadania

Pomoc cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową

Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub legitymują się zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach* jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom reguluje rozdział V, czyli art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz 163) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r.. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, (Dz. U. z 2015 r., poz. 515 i poz. 1463) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058.

W oparciu o ww. podstawy prawne cudzoziemiec po otrzymaniu decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji. Pomoc udzielana jest w ramach realizacji indywidualnego programu integracyjnego.

Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek cudzoziemca złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wniosek powinien zawierać:

 1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ udzieleniu ochrony uzupełniającej/ zezwoleniu na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.;
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej – dot. uchodźców;
 • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy/ udzieleniem ochrony uzupełniającej/ zezwoleniu na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.
Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy

Formy pomocy obejmują:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie (w szczególności przeznaczone na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego Wysokość świadczeń pieniężnych zależy od liczby osób w rodzinie, okresu trwania programu integracyjnego, indywidualnej sytuacji cudzoziemca.
  • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
  • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
  • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
  • wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;
  • udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
  • upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
  • wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

* Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.