Zadania

Ustalanie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Podstawa prawna:

art. 193 – 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2015r., poz. 332, z późn.zm.).

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ustala od rodziców miesięczną opłatę w wysokości:

  • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
  • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Czytaj więcej: