Zadania

Współpraca i nadzór nad Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Na podstawie uchwały nr XXIV/596/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.02.2016r. połączono Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy   ul. Dalibora 1, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

Z dniem 1 maja 2016 r. utworzono nową jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie.

W ramach interwencji Kryzysowej udziela się niezwłocznej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb-poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Interwencja kryzysowa obejmuje osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Placówka świadczy usługi w formie ambulatoryjnej oraz w ramach czynnego całodobowo hostelu dla osób, wymagających niezwłocznie pomocy w formie schronienia w związku z sytuacją kryzysową, w której się znalazły. Decyzję o przyjęciu do hotelu, w sytuacji posiadania wolnych miejsc, podejmuje Dyrektor WOIK oraz zespół specjalistów zatrudnionych w ośrodku, po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji osoby zainteresowanej. Procedura kierowania do hostelu wprowadzona jest Zarządzeniem Nr 21/2016 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2016 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie określenia limitu miejsc w hostelu działającym w strukturze Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie-określono limit 60 miejsc.

Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny zwrócić się bezpośrednio do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać także z pomocy w formie schronienia świadczonej na terenie m.st. Warszawy przez:

  • Ośrodek Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”

ul. Walecznych 59,03-926 Warszawa,

tel. 22 616 10 36

  • Centrum Praw Kobiet prowadzące specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa,

tel. 22 622 25 17

Ponadto Centrum w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy sprawuje nad Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej nadzór w zakresie realizowanych przez nie zadań.

Zakres współpracy i nadzoru ze strony Centrum obejmuje m.in. sprawy dotyczące:

  • Finansów i kwestii organizacyjnych, w tym analizy planowania i realizacji budżetu, sprawozdawczości, przyjętych regulaminów i procedur obowiązujących w placówkach;
  • Planowania i przeprowadzania wizytacji i kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych;
  • Oceny realizacji zadań, w tym realizacji celów i zdań statutowych placówki, zakresu udzielanej pomocy i dostępności usług;
  • Kierowania do hotelu przy WOIK, zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurą;
  • Rozpatrywania skarg;
  • Bieżącego doradztwa i współpracy w realizacji zadań.