Zadania

Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej

W Warszawie działa 19 domów pomocy społecznej stałego pobytu, dysponujących 1.850 miejscami, w tym 3 domy prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne i 2 domy prowadzone przez fundacje w ramach umów zawartych przez m.st. Warszawę.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawę odbywa się poprzez:

  • Rozpatrywanie spraw interwencyjnych dotyczących domów pomocy społecznej, prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z zażaleniami i skargami      na działalność tych placówek;
  • Sporządzanie comiesięcznych zestawień wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i potrzeb własnych;
  • Analizowanie planów i sprawozdań finansowych, w kontekście opiniowania wystąpień o środki inwestycyjne;
  • Wizyty lustracyjne w poszczególnych Domach, rozmowy z Dyrektorami placówek oraz kierownikami Działów.

Dzięki prowadzonym działaniom warszawskie Domy osiągnęły wymagane przepisami standardy i posiadają odpowiednią decyzję Wojewody Mazowieckiego, w tej sprawie.

W ramach sprawowanego przez WCPR nadzoru nad domami pomocy społecznej szczególną uwagę zwracamy na takie tematy jak:

  • praca terapeutyczna z mieszkańcami domów (w tym plany wsparcia)
  • aktywizacja mieszkańców
  • prowadzenie depozytów
  • wykorzystywanie w bieżącym funkcjonowaniu domów wolontariuszy
  • regulowanie sytuacji prawnej mieszkańców

W ramach realizowanych zadań dział prowadzi korespondencję z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju, odpowiada na skargi, udziela informacji i współpracuje z wieloma instytucjami.