Zadania

Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Na zlecenie m. st. Warszawy, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej prowadzi Ośrodek Wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z siedzibą przy ul. Chlubnej 9 A-9D w Warszawie 

Placówka służy wsparciem mieszkankom Warszawy. Samotni ojcowie z dziećmi wymagający wsparcia w formie schronienia mogą uzyskać pomoc w jednym z hosteli ośrodków interwencji kryzysowej działających na terenie Warszawy.

Kobiety z małoletnimi dziećmi, będące w ciąży, ubiegające się o skierowanie do Ośrodka Wsparcia przy ul. Chlubnej 9A-9D powinny zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje ze Stowarzyszeniem w 3 obszarach:

• administrowania mieniem, na bazie którego funkcjonuje Ośrodek;
• wydawania z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy decyzji administracyjnych,
kierujących do placówki;
• uczestnictwa z pracach zespołów interdyscyplinarnych (składających się z przedstawicieli Ośrodka Wsparcia, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji oraz jednostek zaangażowanych w działania na rzecz poprawy sytuacji Mieszkanek).
Procedurę kierowania do Ośrodka Wsparcia przy ul. Chlubnej 9A-9D określa Zarządzenie nr 4331 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 marca 2010 r.